Stołówka szkoła

INFORMACJE DOTYCZĄCE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 (deklaracja zgłoszenia dziecka na obiady)

OPŁATY ZA OBIADY

 

Koszt obiadów za miesiąc wrzesień 2021r. wynosi:

                       17 dni x 4,00 = 68,00 zł.                

Płatne przelewem na konto szkoły do 20 każdego miesiąca.

     

Grafika: Stołówka-szkoła

 

PKO BANK POLSKI

23 1020 4649 0000 7202 0214 3048

NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NALEŻY ZGŁOSIĆ RANO DO GODZ.  900

W SEKRETARIACIE SZKOŁY  TEL. 59 86 33 447

SMACZNEGO!


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PRZY ZESPOLE SZKÓŁW GARCZEGORZU
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stołówka szkolna jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów  Zespołu Szkół w Garczegorzu.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w godzinach 11:00-11:15  i  12:00-12:15

3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis , ogłoszenia dotyczące stołówki  szkolnej (w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej- świetlicy.
4. Wykupienie posiłku jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu stołówki przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych). 


USTALANIE  WYSOKOŚCI OPŁAT  ZA  POSIŁKI

1.Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu. 

2. Wysokość opłat:
- odpłatność stawki dziennej za posiłki dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 ustala się w wysokości 4,00 zł,
- wysokość opłat za wyżywienie uczniów stanowi iloczyn stawki dziennej i ilości dni żywienia w danym miesiącu.

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI 

1. Opłaty za obiady na dany miesiąc przyjmuje intendent ( zgodnie z ustalonym harmonogramem wpłat umieszczonym na drzwiach stołówki -świetlicy). 

 2. Wniesienie opłaty za obiady potwierdzone jest dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu. Oryginał wpłaty otrzymuje wpłacający, kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.


ZWROTY ZA NIEWYKORZYSTANE OBIADY

1. Zwrot poniesionych kosztów następuje z powodu: choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu w SEKRETARIACIE szkoły do godz.9:00 (tel.598633447). 

Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

2. W przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną  o kwotę za zgłoszone dni. 

3. Nie dokonuje się zwrotów za niewykorzystane posiłki w miesiącach: grudzień i czerwiec.

4. W przypadku nieuzasadnionej lub niezgłoszonej nieobecności na posiłku, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
2. Uczniowie powinni: 

Ø  stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  w stołówce oraz personelu stołówki, 

Ø  spokojnie poruszać się po stołówce( nie wolno biegać, przepychać się w kolejce), 

Ø  zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń, 

Ø  zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić personelowi stołówki), 

Ø  zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów) ,zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło), 

Ø  szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

Ø  po skończonym posiłku opuścić stołówkę. 

3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce- szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.
4. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców   i innych rzeczy pochodzenia obcego.
5. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają wychowawcy świetlicy szkolnej.