Kalendarz 2020/2021

 Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Lp.

Wydarzenie

 

Termin

1.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020 r.

2.

Zebranie ogólne. Spotkanie wychowawców z rodzicami.

23-24.09.2020 r.

3.

Uroczystości patriotyczno-religijne na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej.

27.09.2020 r.

4.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

14.10.2020 r.

5.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

16.10. 2020 r.

6.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych.

12-13.11.2020 r.

7.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

18-19.11.2020 r.

8.

Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i o pozostałych przewidywanych ocenach śródrocznych ze wszystkich przedmiotów

oraz z zachowania.

09.12.2020 r.

9.

Zimowa przerwa świąteczna.

23-31.12.2020 r.

 

10.

Ferie zimowe.

4-17. 01.2021 r.

11.

Klasyfikacja śródroczna:

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów

o ocenach z przedmiotów i zachowania na I semestr.

20.01.2021 r.

 

12.

Spotkanie wychowawców z rodzicami. Informacja o klasyfikacji na I semestr.

27-28.01.2021 r.

13.

Spotkanie wychowawców z rodzicami.

17-18.03.2021 r.

14.

Wiosenna przerwa świąteczna.

1- 6.04.2021r.

15.

Egzamin ósmoklasisty.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- VII.

25, 26, 27.05.2021 r.

16.

Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach

na koniec roku szkolnego. Spotkanie wychowawców z rodzicami.

12-13.05.2021 r.

17.

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

04.06.2021 r.

18.

Klasyfikacja końcoworoczna:

Ostateczny termin wystawienia ocen i poinformowanie uczniów

o ocenach z przedmiotów i zachowania na koniec roku.

18.06.2021 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

25.06.2021 r.

20.

Ferie letnie.

28.06.- 31.08.

2021 r.