Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipszkolagarczegorze.nwl.pl

 Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu,
84-351, Nowa Wieś Lęborska, Garczegorze 24a, tel. 59 863 34 47, 797- 803- 284, Email: szkolagarczegorze@nwl.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona główna strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń, tj zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-02

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2 marca 2021 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Zespołu Szkół w Garczegorzu.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 16.03.2023 r. Dokonując oceny dostępności cyfrowej kierowano się informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest: Anna Tandek, e-mail:szkolagarczegorze@nwl.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 59 863 34 47. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w  Garczegorzu,

Garczegorze 24a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska.

Opis dostępności wejścia do budynku oraz opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do wejścia głównego możemy dojść równocześnie, od strony drogi (schodami) oraz od strony parkingu. Od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków (pochylnia), a od strony drogi przy schodach zostały wykonane poręcze. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku przy placu zabaw. Wejście z tyły budynku zaprojektowano bezpośrednio z poziomu terenu. Dla interesantów przeznaczone jest wejście główne.

Sekretariat znajduje się przy wejściu głównym, po prawej stronie. Podjazd dla wózków posiada szerokość wejścia głównego do budynku. Wózkiem bezpośrednio można wjechać od strony parkingu. Parking oraz teren przy szkole znajdują się na tym samym poziomie.

Budynek jest dwupiętrowy (parter i piętro). Na piętro prowadzą schody. Szkoła jest zaopatrzona w schodołaz w celu likwidacji barier poruszania się po dwóch poziomach budynku. Brak windy oraz podjazdu dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze oraz pomieszczenia na piętrze korzystając ze schodołazu. Do części korytarza prowadzą schody. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zespole Szkół w Garczegorzu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Zespole Szkół w Garczegorzu nie ma tłumacza języka migowego, ani skorzystania z usługi tłumacza online. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić z wyprzedzeniem.


Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu

84-351, Nowa Wieś Lęborska, Garczegorze 24a

tel. 59 863 34 47, 797- 803- 284

E-mail: szkolagarczegorze@nwl.pl