Zgoda na wizerunek

OŚWIADCZENIE

O WYRAŻENIU ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU UCZNIA

Ja niżej podpisana/ny ……………………………………………………………………………………….

dobrowolnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1w trybie art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwanego dalej „RODO”), na  nieograniczone czasowo i terytorialnie  rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka w materiałach przygotowywanych przez Zespół Szkół im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu z siedzibą przy ul. Garczegorze 24a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska na temat działań podejmowanych w Szkole, poprzez upublicznianie mojego wizerunku:

A)      W zasobach zewnętrznych: strona „Facebook” Szkoły

B)      W zasobach wewnętrznych: gazetka szkolna, tablice korkowe na korytarzach

zwanymi dalej łącznie „Materiałami” w związku z działaniami promocyjnymi placówki i kreowania dobrego wizerunku Szkoły.

 

Ze względu na charakter Materiałów, zgoda jest nieograniczona w czasie i obejmuje również prawo do archiwizowania Materiałów, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego  oraz wewnętrznymi regulacjami przyjętymi w Szkole.

 

Zostałam/łem poinformowana/ny o  planowanej formie i zakresie wykorzystania mojego wizerunku w sposób nienaruszający moich dóbr osobistych oraz o prawach wynikających z RODO w zakresie: żądania od Szkoły dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu, jak również wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, że przetwarzanie dotyczących mojego dziecka danych  narusza przepisy RODO.

Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody jest możliwe w każdym czasie, w szczególności w sytuacji naruszenia przez Szkołę warunków niniejszego oświadczenia i naruszenia dóbr osobistych.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

______________________

Miejsce, data i czytelny podpis rodzica: