Świetlica

Grafika: Świetlica 

od  poniedziałku do piątku

od godziny 6:30-15:15

 ,,Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż”.

                   Janusz Korczak 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     6:30 - 7:45

 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • Czytanie czasopism.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Rozrywki umysłowe.

      7:45  - 11:00

           Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia integracyjne.
 • Konkursy/quizy.
 • Turnieje wiedzy.
 • Relaks przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Różne formy pracy z tekstem kształtujące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Przygotowywanie się do zajęć.
 • Przygotowanie do obiadu, porządkowanie i wietrzenie sal, mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego  zachowania się w stołówce podczas spożywania posiłku.

   11:00 - 11:15

   12:00 - 12:15

Obiad I tura

Obiad II tura

12:15 - 15:15

            Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zabawy na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę.
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 • Zabawy dowolne, gry stolikowe.
 • Porządkowanie sali.

 

ŚWIETLICA  JAK  DOM

Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne, więc dbamy o gry i sprzęt szkolny.
W
iemy, że nasze zachowanie zależy od nas. 
Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie. 
Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu. 
Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze i miło.
L
ubimy czystość i porządek.   
Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły. 
Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.  
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.   

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.   
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.   
Kochamy ludzi, zwierzęta, kwiaty.

Dbamy o piękny polski język.    
Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.  
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W GARCZEGORZU 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
elem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE SWOJE ZADANIA  

 WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE POPRZEZ: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 
 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej, 
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego 
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów, 
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 
 • stymulowanie postawy twórczej, 
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy. 
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
 3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
 4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30-15:15.
 5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy i opuszczenia jej do godz.15.15 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
 6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.6:30 i po godz. 15:15, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
 10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub  osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
 11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców lub telefoniczne zgłoszenie na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność  materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
 13. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
 14. Uczniów niebędących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
 4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
 6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę ,dziękuję, przepraszam.
 7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

NAGRODY:

Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy. 
 • Pisemną lub ustną pochwałę. 
 • Pochwałę udzieloną w obecności nauczyciela i klasy. 
 • Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.

KARY: 

Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 • Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców. 
 • Naganę udzieloną przez nauczyciela w obecności klasy. 
 • Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły. 
2021-04-19

Akcja Żonkile w naszej szkole

Nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do Akcji Żonkile związanej z 78 rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim. Uczniowie zapoznali się z tematyką powstania na lekcjach historii, na zajęciach świetlicowych… Wykonano żonkile, które symbolizują nadzieję i szacunek i są wyrazem hołdu dla ofiar tamtych strasznych wydarzeń.  

2021-04-17

Wiosenne zagadki

Zgaduj zgadula w odsłonie wiosennej. Wykorzystajcie spacer na zabawy słowne, możecie też nauczyć się tych krótkich zgadywanek - przepytajcie później mamę, tatę, babcię, dziadka lub ciocię.

2021-04-16

Akcja Żonkile

19 kwietnia przypada 78 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W 1943 roku walczono o resztki godności ludzkiej, chociaż jak powiedział Marek Edelman, jeden  z przywódców powstania- „nadziei nie było żadnej”. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek  i nadzieję. Przez wiele lat, co roku w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów, Marek Edelman składał bukiet żonkili...

2021-04-16

Święto Chrztu Polski

1055 lata temu Polska stała się państwem chrześcijańskim. W związku z tym wydarzeniem dzień 14 kwietnia od trzech lat  ustanowiony jest Świętem Chrztu Polski

2021-04-13

Uwaga Konkurs plastyczny dla klas I-III

Serdecznie zapraszam do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. Wiersze malowane -twórczość Juliana Tuwima pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Konkurs adresowany jest do wychowanków świetlic szkolnych, a jego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci oraz wyobraźni i aktywności plastycznej. Termin zgłoszenia chęci udziału w konkursie- 15.04.2021r. Termin dostarczenia prac do szkoły - 22.04.2021 r.
W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I -III uczęszczający do świetlic szkolnych w województwie pomorskim.

2021-04-09

Wiosenne propozycje

Drodzy rodzice, opiekunowie, dzieci.  Przedstawiamy propozycję wiosennych zajęć. Serdecznie pozdrawiamy- nauczyciele świetlicy...

2021-04-07

Ciekawe strony

Świetlica to miejsce, w którym spędzamy razem dużo czasu. Tu wspólnie odrabiamy lekcje, malujemy, wycinamy, gramy w różne gry. Zachęcamy Was, abyście równie kreatywnie spędzali czas w domu, z rodzicami. W obecne sytuacji potraktujcie to jak oderwanie się od domowych obowiązków, których jest teraz pewnie więcej, jak relaks i odpoczynek.

2021-03-31

Wielkanoc – tradycje i zwyczaje

Wielkanoc kończy okres Wielkiego Postu. To długo wyczekiwany czas rodzinnego ciepła i miłości. Święta Wielkanocne obfitują w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to wiele nadal jest kultywowanych...

2021-03-31

Wielkanocne eksperymenty!

Wielkanoc kojarzy nam się z odradzającym się życiem, a więc z jajkami (i to nie tylko z tymi pięknie pomalowanymi pisankami) oraz z soczystą zielenią rzeżuchy i owsa. Można ten czas wykorzystać na eksperymenty w domu.

Zapraszamy do zabawy! :-)

2021-03-31

Gry i zabawy Wielkanocne

Zachęcamy do wykorzystania czasu przedświątecznego w domu na przeróżne zabawy Wielkanocne z rodziną.
Poniżej kilka propozycji, niektóre z nich są zaczerpnięte z kultury krajów anglojęzycznych, a niektóre to modyfikacja znanych nam wcześniej zabaw...

2021-03-29

Zajączek ze skarpetki

Do wykonania pracy potrzebne będą:
- skarpetka (najlepiej dziecięca, bo jest mała)
- ryż
- kolorowy papier do wykonania oczek, noska, wąsików, zębów i ogonka /lub gotowe oczka, pomponiki, inne materiały wedle uznania).

2021-02-19

Dzień Kota

DZIEŃ KOTA 17 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kota. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji. A może pochwalicie się zdjęciami swoich pociech? Zachęcamy do przesyłania na adres elalaskiewicz@wp.pl. Umieścimy je w naszej szkolnej galerii zdjęć. (prezentacja)
2021-02-11

,,Boże Narodzenie w oczach dziecka " - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego ,,Boże Narodzenie w oczach dziecka  I miejsce : Filip Lejk klasa III Maja Majewska     kl. III  Amelia Gerc kl. V Sandra Labuda kl.V Agatka Krotoszyńska z zerówki  otrzymała dyplom i nagrodę za udział w konkursie.   Wszystkim uczniom dziękujemy za przyłączenie się do konkursu.  Uczniowie klas V otrzymają dyplomy i nagrody...
2021-02-08

Międzynarodowy Dzień Pizzy

9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji zapraszamy do zapoznania się z ciekawostkami na temat tego uwielbianego przez wielu dania. Znajdziemy tu też świetne przepisy na włoskie  pyszności- https://view.genial.ly/601efd355115d20cf91cc6fb/interactive-content-dzien-pizzy-to-all?fbclid=IwAR2uBhguZjFq_JK6m3AI0LjGim6G5rs_GXVAxec_CLyp_BGrRn9-2Z576l0  
2021-01-25

Zima, zima, zima...

Zima to piękna pora roku. Dzieci bardzo długo czekały na śnieg, który na szczęście do nas zawitał. Radości nie było końca, w naszych ogrodach zagościły piękne Bałwanki. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.