Świetlica

Grafika: Świetlica 

od  poniedziałku do piątku

od godziny 6:30-15:15

 ,,Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż”.

                   Janusz Korczak 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     6:30 - 7:45

 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • Czytanie czasopism.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Rozrywki umysłowe.

      7:45  - 11:00

           Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia integracyjne.
 • Konkursy/quizy.
 • Turnieje wiedzy.
 • Relaks przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Różne formy pracy z tekstem kształtujące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Przygotowywanie się do zajęć.
 • Przygotowanie do obiadu, porządkowanie i wietrzenie sal, mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego  zachowania się w stołówce podczas spożywania posiłku.

   11:00 - 11:15

   12:00 - 12:15

Obiad I tura

Obiad II tura

12:15 - 15:15

            Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zabawy na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę.
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 • Zabawy dowolne, gry stolikowe.
 • Porządkowanie sali.

 

ŚWIETLICA  JAK  DOM

Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne, więc dbamy o gry i sprzęt szkolny.
W
iemy, że nasze zachowanie zależy od nas. 
Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie. 
Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu. 
Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze i miło.
L
ubimy czystość i porządek.   
Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły. 
Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.  
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.   

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.   
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.   
Kochamy ludzi, zwierzęta, kwiaty.

Dbamy o piękny polski język.    
Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.  
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W GARCZEGORZU 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
elem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE SWOJE ZADANIA  

 WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE POPRZEZ: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 
 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej, 
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego 
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów, 
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 
 • stymulowanie postawy twórczej, 
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy. 
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
 3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
 4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30-15:15.
 5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy i opuszczenia jej do godz.15.15 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
 6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.6:30 i po godz. 15:15, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
 10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub  osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
 11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców lub telefoniczne zgłoszenie na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność  materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
 13. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
 14. Uczniów niebędących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
 4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
 6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę ,dziękuję, przepraszam.
 7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

NAGRODY:

Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy. 
 • Pisemną lub ustną pochwałę. 
 • Pochwałę udzieloną w obecności nauczyciela i klasy. 
 • Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.

KARY: 

Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 • Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców. 
 • Naganę udzieloną przez nauczyciela w obecności klasy. 
 • Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły. 
2020-05-12

ZASADY ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Zdrowy styl życia powinien być kluczowym elementem u każdej osoby, ponieważ wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie człowieka, nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. W czasach, gdy większość ludzi jest zabiegana, co ma niekorzystny wpływ na zdrowie, warto wprowadzić kilka zasad w swoje życie codzienne, które pomogą w zadbaniu o...
2020-05-08

Kim chcę zostac w przyszłości? Jaki zawód chcę wykonywać?

Moi drodzy, przed Wami trudne wybory, szczególnie przed uczniami najstarszych klas. Co chciałbym/chciałabym w życiu robić? Jaki zawód wykonywać?   Poznajmy różne zawody    /files/site-spgarczegorze/userfiles/import/kim_chce_zostac.pdf  Wkrótce kolejne propozycje 
2020-05-04

Polskie symbole narodowe

Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują czerwień i biel? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w filmie animowanym dla najmłodszych uczniów.   https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A   Zachęcamy do obejrzenia, niech towarzyszy nam klimat majowych świąt.
2020-04-29

Konstytucja 3 Maja

Drodzy Uczniowie. Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – już 229- ta. Zapamiętamy ją zapewne szczególnie,  poprzez wyjątkowość sytuacji , w której wszystkim przyjdzie nam ją świętować- razem ale  osobno. Zapraszamy Was do uczczenia tego jednoczącego Polaków wydarzenia. Może na początku przypomnimy sobie, czym była Konstytucja 3 Maja dla Polaków. Była...
2020-04-22

Dzień ziemi

Dzień Ziemi 2020 Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi lub Dzień Ziemi to święto obchodzone corocznie 22 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku z inicjatywy Boliwii, ogłoszone światu przez jej prezydenta Evo Moralesa Ayma. Coroczne obchody Dnia Ziemi mają bardzo ważny cel - 22 kwietnia ma przypominać o tym, abyśmy dbali o środowisko i ekologię. Dzień Ziemi...
2020-04-21

Zapraszamy do zabawy z kolorowym papierem

  Zachęcamy dzisiaj do zabawy z kolorowym papierem. Wykonajcie w domu pracę plastyczną i wyślijcie nam zdjęcie. Na rozgrzewkę obejrzyjcie filmik zawarty w linku ponizej   http://krokotak.com/2020/02/spring-craft/
2020-04-19

77 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

77 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim             19 kwietnia przypada 77 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W 1943 roku walczono o resztki godności ludzkiej, chociaż jak powiedział Marek Edelman, jeden z przywódców powstania- nadziei nie było żadnej. Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Przez wiele lat, co roku w miejscach...
2020-04-19

Przeczytaj najmłodszym

Przeczytaj najmłodszym   Pobierz książeczkę o koronawirusie i przeczytaj najmłodszym Do pobrania- link należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę: file:///C:/Users/usia/Downloads/ksiazecza-o-koronawirusie-dla-dzieci.pdf
2020-04-16

Gdzie zwrócić się z prośbą o pomoc?

W codziennym życiu zarówno dorośli jak i dzieci doświadczają różnych trudnych sytuacji, uczestniczą w przykrych zdarzeniach, przeżywają nieprzyjemne emocje (obawa, lęk, strach), zmagają się z kłopotami i problemami. Z jakimi problemami mogą zetknąć się dzieci, młodzież? Mogą to być: -trudne sytuacje rodzinne(np. rozwód rodziców, wyjazd jednego z nich na dłuższy czas, brak...
2020-04-16

"Fair play" to nie tylko szacunek dla przeciwnika...

Szacunek dla przeciwnika, przestrzeganie przepisów gry danej dyscypliny sportu  oraz dążenie do zwycięstwa bez uciekania się do różnego rodzaju oszustw – taka postawa powinna charakteryzować każdego sportowca. Zarówno na boisku, jak i poza nim. A wszystko w myśl zasady fair play. Fair play czyli czysta gra Zasada fair play to system wartości, jakimi powinien kierować się każdy,...
2020-04-07

Więcej na cookidoo.pl ;)

Witamy Was serdecznie J Zbliżają się święta Wielkiej Nocy J Spędzimy je w tym roku w inny sposób, nie możemy odwiedzić bliskich nam osób. Pamiętajmy jednak, że możemy złożyć życzenia w inny sposób, być ze sobą myślami. Zadbajmy o to, aby w naszym najbliższym gronie była atmosfera miłości i życzliwości . Chcielibyśmy podzielić się z Wami przepisem na święta pełne...
2020-04-07

Historia niezwykłego, bohaterskiego Misia Wojtka.

Kim był niezwykły Miś Wojtek?              Kim był, skąd się wziął i dlaczego był niezwykły? Poznaj losy Misia Wojtka i znajdź odpowiedź na powyższe pytania! Miś Wojtek urodził się w 1941 roku w Iranie, był zwykłym, syryjskim niedźwiedziem brunatnym. Jak to możliwe, że stał się żołnierzem walczącym              w szeregach żołnierzy polskich?...
2020-04-06

Internet

Internet- świat prawdziwy czy nieprawdziwy? W obecnej sytuacji nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez Internetu. Uczymy się zdalnie, pracujemy, robimy zakupy, mamy dostęp do muzyki, filmów, możemy rozgrywać mecze piłkarskie               z kolegami z innego kontynentu… Widzimy jak bardzo jest potrzebny. Musimy jednak pamiętać, że jest to sytuacja wyjątkowa. Musimy...
2020-04-05

Wiosna, wiosna, wiosna .....ach to Ty :)

WIOSNA Dnia 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, która jest zapowiedzią słonecznych dni i budzenia się przyrody do życia. Zapraszamy Was do obejrzenia filmiku edukacyjnego o wiośnie pt: Wiosna- pierwsze oznaki w przyrodzie Link poniżej: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Wjo_Q1OYTmY&feature=emb_logo Spędzamy teraz bardzo dużo czasu w domu. Odrobiłeś...
2020-04-02

Pisanka - malowane jajo

Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania jajek znany był w czasach cesarstwa rzymskiego.  W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka symbolizują zmartwychwstanie Chrystusa. Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych w pozostałościach grodu na opolskiej wyspie Ostrówek. W...