Świetlica

Grafika: Świetlica 

od  poniedziałku do piątku

od godziny 6:30-15:15

 ,,Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż”.

                   Janusz Korczak 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     6:30 - 7:45

 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • Czytanie czasopism.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Rozrywki umysłowe.

      7:45  - 11:00

           Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia integracyjne.
 • Konkursy/quizy.
 • Turnieje wiedzy.
 • Relaks przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Różne formy pracy z tekstem kształtujące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Przygotowywanie się do zajęć.
 • Przygotowanie do obiadu, porządkowanie i wietrzenie sal, mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego  zachowania się w stołówce podczas spożywania posiłku.

   11:00 - 11:15

   12:00 - 12:15

Obiad I tura

Obiad II tura

12:15 - 15:15

            Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zabawy na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę.
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 • Zabawy dowolne, gry stolikowe.
 • Porządkowanie sali.

 

ŚWIETLICA  JAK  DOM

Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne, więc dbamy o gry i sprzęt szkolny.
W
iemy, że nasze zachowanie zależy od nas. 
Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie. 
Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu. 
Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze i miło.
L
ubimy czystość i porządek.   
Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły. 
Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.  
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.   

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.   
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.   
Kochamy ludzi, zwierzęta, kwiaty.

Dbamy o piękny polski język.    
Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.  
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W GARCZEGORZU 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
elem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE SWOJE ZADANIA  

 WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE POPRZEZ: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 
 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej, 
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego 
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów, 
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 
 • stymulowanie postawy twórczej, 
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy. 
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
 3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
 4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30-15:15.
 5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy i opuszczenia jej do godz.15.15 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
 6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.6:30 i po godz. 15:15, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
 10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub  osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
 11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców lub telefoniczne zgłoszenie na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność  materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
 13. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
 14. Uczniów niebędących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
 4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
 6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę ,dziękuję, przepraszam.
 7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

NAGRODY:

Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy. 
 • Pisemną lub ustną pochwałę. 
 • Pochwałę udzieloną w obecności nauczyciela i klasy. 
 • Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.

KARY: 

Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 • Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców. 
 • Naganę udzieloną przez nauczyciela w obecności klasy. 
 • Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły. 
2020-04-01

Konkurs Wielkanocny

Konkurs Wielkanocny           Wychowawcy świetlicy szkolnej zapraszają uczniów klas I-VIII do udziału w Konkursie Świątecznym:  ,, Stroik Wielkanocny’’. Należy wykonać stroik świąteczny w dowolnej formie, można wykorzystać różnorodne materiały:  kwiaty, pisanki, bibuły, brystol, pióra, gałęzie – pełna dowolność Prace konkursowe będą oceniane w dwóch...
2020-04-01

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne

Wielkanocne tradycje, które przetrwały do naszych czasów. Znasz je wszystkie? Wielkanoc to najważniejsza i najstarsza uroczystość chrześcijańska, obchodzona w Polsce już od X wieku. To wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne splatają się z tradycją ludową. Przez wieki powstało wiele obrzędów i zwyczajów, związanych z tymi Świętami, z których wiele przetrwało do dnia...
2020-03-31

Propozycja ciekawych zajęć

Propozycja ciekawej strony internetowej. Zachęcamy do polubienia strony na facebooku   ,,Rysiowe animacje’’. Codziennie po skończonych zajęciach szkolnych  zapraszamy uczniów klas młodszych na  kreatywne zajęcia plastyczne , które odbywają się w godzinach między 17.30 a 18.30. Wystarczy polubić stronę, aby rano przygotować sobie elementy plastyczne ,które będą potrzebne na...
2020-03-31

Ćwiczenia i zabawy z dziećmi, które można wykonać w domu

Ćwiczenia - zabawy z dziećmi w domu podczas epidemii koronawirusaZgodnie z zaleceniami rządu podczas epidemii koronawirusa SARS-COV-2,spędzamy czas w domu. Dotyczy to nie tylko dorosłych, ale także dzieci.Rodzice pracują zdalnie, z kolei ich pociechy mają czas nie tylko na naukę, alerównież na inne aktywności. Bardzo ważnym elementem codziennego dniapowinny być regularne ćwiczenia...
2020-03-30

Zasady dobrego wychowania

                                                                                                                                                                Dobre wychowanie            Wyobraź sobie świat, w którym nie...
2020-03-30

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Witajcie, zachęcamy do powtórzenia i utrwalenia podstawowych zasad bezpieczeństwa i znaków w ruchu drogowym :).   Wychowawcy świetlicy :)
2020-03-27

Jak mądrze i prawidłowo zaplanować odpoczynek

Zaplanuj odpoczynek.   Co to jest odpoczynek? Odpoczynek, czyli wytchnienie od pracy, nie powinien być postrzegany jako luksus, nagroda czy też marnowanie czasu. Odpoczynek, dzięki któremu człowiek zyskuje radość oraz energię do dalszego wypełniania swoich zadań, jest jego obowiązkiem.   Zaplanuj odpoczynek.   Co to jest odpoczynek? Odpoczynek, czyli wytchnienie od pracy, nie...
2020-03-26

Zapraszamy do udziału w konkursie :)

Uwaga! Przedłużony termin konkursu o autyzmie         Drodzy uczniowie! Podczas zajęć świetlicowych zachęcaliśmy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam. Zapoznawaliśmy się z tematyką autyzmu poprzez pogadanki, krótkie filmiki… Wielu z Was podjęło się wykonania niełatwego zadania  i w nasze ręce trafiły już bardzo ciekawe...
2020-03-25

Jak ochronić się przed koronawirusem? Epidemiolog o faktach i mitach

Jak ochronić się przed koronawirusem? Epidemiolog o faktach i mitach Razem z powiększającą się liczbą potencjalnych zakażeń i chorych na koronawirusa, dociera do nas wiele informacji odnośnie sposobów zapobiegania, objawów czy grupy ryzyka. Część z tych komunikatów nie jest prawdziwa i wprowadza w błąd, przez co rośnie liczba zakażeń. Lek. med. epidemiolog...
2020-03-25

Informacja od wychowawców świetlicy!

Zachęcamy do odwiedzania zakładki Świetlica, na której będą pojawiały się bieżące informacje, propozycje spędzania wolnego czasu w różnorodnej formie. Wspierajmy się  w niełatwym dla nas czasie. Starajmy się możliwie jak najatrakcyjniej spędzać czas. Zapraszamy Was do aktywności :) Wychowawcy świetlicy :)  
2020-03-25

Jak spędzać czas wolny w domu

Drodzy uczniowie Spędzanie tak dużej ilości czasu w domu wcale nie musi być nudne. Wspólnie znajdziemy na to sposób. Proponujemy Wam zestaw krzyżówek, puzzli, gier i quizów. Dostępne są pod linkiem http://strefanauki.sp2przemkow.pl/viewpage.php?page_id=6 Pobawcie się może z rodzeństwem, może sami ? Spróbujcie swoich sił :) Przekonajcie się co pamiętacie z zajęć szkolnych a co...
2018-10-31

Pociąg do zdrowia zdrowia.

Szkoła obok domu rodzinnego to najlepsze miejsce, w którym dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania. Wszyscy chcemy aby nasze dzieci odżywiały się zdrowo. Świetlica szkolna przyłączyła się do programu EKIPA CHRUMASA GOTUJE ,który ma na celu promowanie wśród dzieci zdrowej diety. Uczniowie otrzymują różnorodne owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Biorą udział w...