Świetlica

Grafika: Świetlica 

od  poniedziałku do piątku

od godziny 6:30-15:15

 ,,Dziecko chce być dobre, 
Jeżeli nie umie - naucz, 
Jeżeli nie wie - wytłumacz
Jeżeli nie może – pomóż”.

                   Janusz Korczak 


RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

     6:30 - 7:45

 • Gry i zabawy dowolne wg zainteresowań.
 • Czytanie czasopism.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Rozrywki umysłowe.

      7:45  - 11:00

           Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia integracyjne.
 • Konkursy/quizy.
 • Turnieje wiedzy.
 • Relaks przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Różne formy pracy z tekstem kształtujące umiejętność słuchania, opowiadania, wczuwania się w różne role, wzbogacanie słownictwa, rozwijanie wyobraźni.
 • Zabawy dydaktyczne.
 • Zabawy sportowe na powietrzu lub w sali gimnastycznej.
 • Przygotowywanie się do zajęć.
 • Przygotowanie do obiadu, porządkowanie i wietrzenie sal, mycie rąk, przypomnienie zasad kulturalnego  zachowania się w stołówce podczas spożywania posiłku.

   11:00 - 11:15

   12:00 - 12:15

Obiad I tura

Obiad II tura

12:15 - 15:15

            Zajęcia programowe: 

 • Zajęcia plastyczno – techniczne.
 • Zajęcia teatralne.
 • Zabawy na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej.
 • Odrabianie prac domowych.
 • Zabawy skojarzeniowe pogłębiające wiedzę.
 • Pogadanki zgodne z hasłem tygodnia.
 • Różne formy pracy z książką.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Nauka własna pod opieką nauczyciela.
 • Pomoc w odrabianiu pracy domowej.
 • Zabawy dowolne, gry stolikowe.
 • Porządkowanie sali.

 

ŚWIETLICA  JAK  DOM

Świetlicowe gospodarstwo jest wspólne, więc dbamy o gry i sprzęt szkolny.
W
iemy, że nasze zachowanie zależy od nas. 
Idziemy ulicą uważnie i ostrożnie. 
Ekwipunek szkolny pozostawiamy w wyznaczonym miejscu. 
Tworzymy gromadkę, w której każdemu powinno być dobrze i miło.
L
ubimy czystość i porządek.   
Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy oraz szkoły. 
Chętnie bierzemy udział w zajęciach świetlicowych.  
Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.   

Jesteśmy kulturalni, szanujemy nauczycieli i kolegów.   
Aktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym i słabszym kolegom.   
Kochamy ludzi, zwierzęta, kwiaty.

Dbamy o piękny polski język.    
Obowiązki znamy i nie lekceważymy ich, uczymy się samodzielności.  
Musimy przestrzegać regulaminu świetlicy.


 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ  W GARCZEGORZU 

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
elem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe:

ŚWIETLICA SZKOLNA REALIZUJE SWOJE ZADANIA  

 WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE POPRZEZ: 

 • zapewnienie bezpieczeństwa przebywających w niej dzieciom,
 • wyrabianie nawyku racjonalnego spędzania czasu wolnego, 
 • pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej, 
 • kształtowanie postaw moralno-społecznych oraz przestrzeganie zasad kultury życia codziennego 
 • pobudzanie aktywności społecznej uczniów, 
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i podejmowania zadań zespołowych, 
 • stymulowanie postawy twórczej, 
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, 
 • wdrażanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia, 
 • współpracę ze środowiskiem rodzinnym, dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym oraz higienistką. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Podstawą uczestnictwa ucznia w zajęciach prowadzonych w świetlicy szkolnej jest wypełnienie przez rodziców lub opiekunów prawnych karty zgłoszenia do świetlicy. 
 2. Opiekę nad uczniami w świetlicy szkolnej sprawują wychowawcy świetlicy.
 3. Nadzór nad pracą świetlicy pełni dyrektor szkoły.
 4. Świetlica czynna jest w godzinach 6:30-15:15.
 5. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia do świetlicy i opuszczenia jej do godz.15.15 lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby uprawnione.
 6. Nie podlega opiece wychowawców, dziecko przebywające w szkole przed godz.6:30 i po godz. 15:15, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy wartościowe przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, MP3,  tablety, itp.)
 8. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przybycie do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
 9. Uczniowie przebywający w świetlicy każdorazowo wpisywani są w dzienny rejestr z wyszczególnieniem: nazwiska, klasy, godzin pobytu.
 10. Dziecko mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice (prawni opiekunowie) lub  osoby upoważnione pisemnie przez rodziców  (opiekunów prawnych).
 11. Uczniowie posiadający pisemne pozwolenie rodziców lub telefoniczne zgłoszenie na samodzielny powrót ze świetlicy do domu , muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur.
 12. Za szkody powstałe w świetlicy szkolnej z winy dziecka odpowiedzialność  materialną ponoszą jego rodzice (opiekunowie prawni).
 13. Zapisanie dziecka do świetlicy jest równoznaczne z zapoznaniem się  i akceptacją  niniejszego regulaminu przez rodziców(opiekunów prawnych).
 14. Uczniów niebędących wychowankami świetlicy również obowiązuje regulamin świetlicy. Uczniowie ci mogą przebywać w świetlicy, o ile nie dezorganizuje to pracy w grupach wychowawczych.


REGUŁY OBOWIĄZUJĄCE W ŚWIETLICY:

 1. Przestrzegamy zasad kulturalnego i bezpiecznego zachowania się. Staramy się być dla siebie mili i uprzejmi, ponieważ to od nas samych zależy, czy będziemy się dobrze czuli w świetlicy.
 2. Wszyscy dbamy o estetyczny wygląd sali, nie niszczymy sprzętu, zabawek i gier.
 3. Gry, sprzęt i inne elementy wyposażenia świetlicy udostępnia wychowawca.
 4. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem oraz wychowawcom podczas prowadzenia zajęć i w czasie odrabiania zadań domowych.
 5. Wypełniamy wszystkie polecenia wychowawców i bierzemy czynny udział w prowadzonych zajęciach.
 6. Używamy form grzecznościowych: dzień dobry, proszę ,dziękuję, przepraszam.
 7. Nie wychodzimy z sali bez zgody wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i jesteśmy zawsze w zasięgu wzroku wychowawców podczas zabaw na boisku i placu zabaw.
 8. Po skończonych zajęciach lub zabawie zostawiamy po sobie porządek, gry i zabawki odkładamy na wyznaczone miejsce.
 9. Przed posiłkiem, po zajęciach oraz po przyjściu ze spaceru lub boiska starannie myjemy ręce.

NAGRODY:

Uczniowie wyróżniający się aktywnością i zachowaniem mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy. 
 • Pisemną lub ustną pochwałę. 
 • Pochwałę udzieloną w obecności nauczyciela i klasy. 
 • Wyróżnienie przez dyrektora na forum szkoły.

KARY: 

Uczniowie łamiący regulamin mogą być ukarani poprzez:

 • Upomnienie przez wychowawcę świetlicy na forum grupy.
 • Pisemne lub ustne powiadomienie rodziców. 
 • Naganę udzieloną przez nauczyciela w obecności klasy. 
 • Upomnienie lub naganę dyrektora szkoły. 
2020-12-21

Boże Narodzenie - świetlica szkolna przybliża nam temat Świąt :)

BOŻE NARODZENIE   Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas dla całej rodziny. Jednak te dni są szczególnie ważne dla dzieci, które atmosferę rodzinnych świąt oraz związane z nimi tradycje zapamiętają na całe życie. Często zdarza się, że w przyszłości dzieci same kultywują je w swoich własnych domach. Dlatego bardzo dobrym pomysłem jest angażowanie całej rodziny w...
2020-12-21

Bezpieczne Ferie - Prezentacja

Zachęcamy wszystkich do obejrzenia ciekawej prezentacji :)
2020-12-04

LEGENDA O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU

  Informacji o świętym Mikołaju pozostało niewiele, natomiast legend całkiem sporo. Uważa się, że Mikołaj urodził się w mieście Patara nad Morzem Śródziemnym, niedaleko Miry – dzisiaj jest to region w Turcji. Rodzina Mikołaja była bardzo bogata i pobożna. Od najmłodszych lat Mikołaj wyróżniał się pobożnością i życzliwością. W bardzo młodym wieku został biskupem...
2020-12-03

Konkurs Bożonarodzeniowy!!!

Świetlica szkolna zaprasza uczniów KLAS I–V III do udziału w konkursie: Boże Narodzenie w oczach dzieci’’ Cele konkursu: - rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożonarodzeniowych, - stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych, - rozwijanie wrażliwości estetycznej. Warunki uczestnictwa: 1. Uczestnik...
2020-11-25

Dzień Pluszowego Misia

Moi Drodzy- 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji zapraszamy do skorzystania z misiowych propozycji… oto linki do misiowych różności :) Prezentacje, historia misia, misiowe rebusy :).https://view.genial.ly/5fb436c39649c20d9e938611/presentation-swiatowy-dzien-pluszowego-misia...
2020-11-24

Rozstrzygnięcie świetlicowego konkursu plastycznego pt. ,,Jesienny pejzaż”

Do konkursu przystąpili chętni uczniowie klas I – VII. Spośród  prac konkursowych zostały wyłonione i nagrodzone  I i II miejsca.Kategoria klas I –III I miejsce : Marcelina Pawelczyk   - I klasaMonika Postma           - III klasaFilip Lejk                    - III klasa Maja Majewska          - III klasa II miejsce : Zuzanna Czechowicz   - II klasaMaja...
2020-11-10

Konkurs Świetlicowy

Prace plastyczne, które wpłynęły na konkurs świetlicowy ,, Jesienny pejzaż.
2020-11-04

Akcja BohaterON

Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do akcji BohaterON. Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski w XX wieku.Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów- polskiego bohater i angielskiego ON, czyli włączyć. W ten sposób akcja promuje ludzi, którzy nie chcieli być...
2020-11-02

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Śmierć nie jest końcem życia człowieka. Ci, którzy umarli, w rzeczywistości żyją. Odeszli tylko do innego świata. 1 listopada obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. W tym radosnym dniu Kościół katolicki oddaje cześć wszystkim zmarłym, którzy już są w niebie. Przypomina nam również o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką....
2020-10-30

Dzień Kundekla - zdjęcia

W ramach wirtualnych zajęć świetlicy nasi uczniowie podzielili się zdjęciami swoich czworonożnych Przyjaciół... Zapraszamy do obejrzenia galerii :)
2020-10-26

Dzień Kundelka

25 października obchodzony jest Dzień Kundelka. Psy są wierne, kochane i mądre… ale czy wszystko o nich wiecie?     Zachęcamy dzieci młodsze do zabawy ukrytej pod tym linkiem: https://megadrive.pl/#/view/file/zefp33z8980nssjmbhm8/Dzień kundelka.pdf
2020-10-16

Zasady savoir-vivru wśród dzieci i młodzieży

Savoir-vivre (fr.savoir – wiedzieć, vivre – żyć; znajomość życia) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie.  Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego. Savoir znaczy wiedzieć, vivre znaczy żyć....
2020-10-15

Drodzy Uczniowie !

Nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do akcji BohaterON – wyślij kartkę do powstańca. Z pewnością pamiętacie nasze zeszłoroczne działania, które zakończyły się pełnym sukcesem. Chciałam Wam jeszcze raz podziękować za to, co wówczas zrobiliście. To było wspaniałe. Wysłaliśmy do powstańców warszawskich kilkadziesiąt kartek. Otrzymaliśmy cudowne podziękowanie, z...
2020-10-15

Dobre wychowanie

Wyobraź sobie świat, w którym nie istnieją słowa proszę, dziękuję, przepraszam. Jeśli wydaje ci się to niemożliwe, ponieważ powyższe słowa są dla ciebie naturalne i na stałe weszły do twojego słownika, to znak, że jesteś osobą dobrze wychowaną.Dobre wychowanie to umiejętność kulturalnego i eleganckiego zachowania się w każdej sytuacji. To postawa...