Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół w Garczegorzu

Utworzono: 29-01-2016

Grafika: Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół w Garczegorzu

 

       

 

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 

  • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
  • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
  • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;

 

 

Założenia na rok szkolny 2015/2016

 

  • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
  • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
  • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
  • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
  • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
  • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
  • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Grafika: Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół w Garczegorzu